Mind on statistics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Utts, Jessica M. 1951- (Tác giả), Heckard, R. F. (Tác giả)
Resource Type: Electronic Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Cengage Learning [2022]
Phiên bản:Sixth edition.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman College of Engineering via e-Textbook Reserves under Vital Source. Click here to access
Also available remotely for University of the Philippines Diliman College of Engineering. Click here to access thru Remote Access via EZProxy