The art of record production creative practice in the studio. Volume 2

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Zagorski-Thomas, Simon (Biên tập viên), Isakoff, Katia (Biên tập viên), Stévance, Sophie (Biên tập viên), Lacasse, Serge (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abingdon, Oxon, New York, NY Routledge 2020
Loạt:Ashgate popular and folk music series
Những chủ đề: