Trích dẫn APA

Lim, R. L. T., & Villarino, C. B. J. (2021). Relationship of bitter taste perception to the PROP (6-n-propylthiouracil) taster status, and food preference and consumption of Filipino youth alcohol drinkers and nondrinkers. Quezon City: College of Home Economics, University of the Philippines Diliman.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lim, Riley Leroy T., và Casiana Blanca J. Villarino. Relationship of Bitter Taste Perception to the PROP (6-n-propylthiouracil) Taster Status, and Food Preference and Consumption of Filipino Youth Alcohol Drinkers and Nondrinkers. Quezon City: College of Home Economics, University of the Philippines Diliman, 2021.

Trích dẫn MLA

Lim, Riley Leroy T., và Casiana Blanca J. Villarino. Relationship of Bitter Taste Perception to the PROP (6-n-propylthiouracil) Taster Status, and Food Preference and Consumption of Filipino Youth Alcohol Drinkers and Nondrinkers. Quezon City: College of Home Economics, University of the Philippines Diliman, 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.