CPA reviewer in taxation with special topics and sample filled-up BIR forms

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tabag, Enrico D. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City EDT Book Publishing 2021.
Những chủ đề: