Trích dẫn APA

Obeyesekere, R., & Dharmasiri, K. (2021). Performance in a time of terror: Five Sinhala plays from Sri Lanka. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge.

Trích dẫn kiểu Chicago

Obeyesekere, Ranjini, và Kaçncukåa Dharmasiri. Performance in a Time of Terror: Five Sinhala Plays From Sri Lanka. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge, 2021.

Trích dẫn MLA

Obeyesekere, Ranjini, và Kaçncukåa Dharmasiri. Performance in a Time of Terror: Five Sinhala Plays From Sri Lanka. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge, 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.