Architecture and resilience interdisciplinary dialogues

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Trogal, Kim (Biên tập viên), Bauman, Irena 1956- (Biên tập viên), Lawrence, Ranald (Biên tập viên), Petrescu, Doina (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London, New York Routledge 2019.
Những chủ đề: