1
Bằng Blanco Soler, Carlos 1894-
Được phát hành 1949
Sách