2
Bằng Blanco Soler, Carlos 1894-
Được phát hành 1949
Sách
3
Được phát hành 1946
Sách
4
5
6
Được phát hành 1927
Sách
7
Được phát hành 1925
Sách
8
Được phát hành 1925
Sách
9
Được phát hành 1925
Sách
10