1
Bằng Adriani, Nicolaus 1865-1926
Được phát hành 1950
Sách
2
Bằng Maan, G.
Được phát hành 1940
Sách
3
Bằng Drabbe, P. 1887-1970.
Được phát hành 1932
Sách