1
Được phát hành 2010
Sách
2
Bằng Derrida, Jacques
Được phát hành 1981
Sách
3
Được phát hành 1980
Âm thanh Chương của sách
4
Được phát hành 1980
Âm thanh Chương của sách
5
Được phát hành 1980
Âm thanh Chương của sách
6
Được phát hành 1980
Âm thanh Chương của sách
7
Bằng Barthes, Roland.
Được phát hành 1973
Sách
8
Được phát hành 1971
Sách
10
Bằng Foucault, Michel 1926-1984.
Được phát hành 1969
Sách