1
Được phát hành 2005
Sách
2
Được phát hành 1992
Sách
3
Bằng A. Samad Said 1935-
Được phát hành 1981
Sách