1
Bằng Laiwanga, Djoli
Được phát hành 1976
Âm thanh Chương của sách