1
2
Bằng Khatami, Muhammad
Được phát hành 1998
Sách
3
Được phát hành 1992
Sách
4
Bằng Mūsavī Lārī, Mujtabá
Được phát hành 1992
Sách
5
Bằng Ilhami, Dawood
Được phát hành 1991
Sách
6
Bằng Mutahhari, Murtaza
Được phát hành 1988
Sách
7
Bằng Taliqani, Mahmud
Được phát hành 1986
Sách
8
Bằng Shari'ati, Ali
Được phát hành 1986
Sách
9
Bằng Bi'azar Shirazi, Abd al-Karim
Được phát hành 1986
Sách
10
Bằng Khamenei, Sayyed Ali
Được phát hành 1985
Sách