1
2
Bằng Chah Achaan
Được phát hành 2001
Sách
3
Bằng Phra Thepwisutthimethi
Được phát hành 1992
Sách
4
Được phát hành 1985
Sách
5
Bằng Limsamphan, Peupak.
Được phát hành 1984
Sách
6
Bằng Sathianphong Wannapok.
Được phát hành 1982
Sách
7
Bằng Boowa Nanasampanno, Phra Maha.
Được phát hành 1973
Sách
8
Bằng Vajirananavarorasa Prince
Được phát hành 1969
Sách