1
Bằng Mabunga, Philip Vincent Ilagan
Được phát hành 1998
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Martinez, Hector P. Jr.
Được phát hành 1998
Âm thanh Chương của sách
3
Bằng Gamutan, Agnes Lucia Andrade
Được phát hành 1998
Âm thanh Chương của sách