1
2
Bằng Delfin, Javier. T.
Được phát hành 2016
Sách
3
Bằng Magnuson, Robert
Được phát hành 2015
Sách
4
Bằng Ang, Pam Marie
Được phát hành 2015
Sách
5
Bằng Smith, Anne Curtis
Được phát hành 2015
Sách
6
Bằng Rivera, Augie
Được phát hành 2015
Sách
7
Bằng Remigio, Ma Corazon
Được phát hành 2015
Sách
8
Bằng Villanueva, Rene O.
Được phát hành 2015
Sách
9
Bằng Lee, Marcy Dans
Được phát hành 2015
Sách
10
Bằng Calagopi, Sacha
Được phát hành 2015
Sách