1
Bằng Constantino, Renato
Được phát hành 1996
Sách
2
Bằng Jose, Vivencio R.
Được phát hành 1991
Sách
4
Được phát hành 1991
Sách
5
Được phát hành 1990
Sách
6
Được phát hành 1989
Sách
7
Bằng Constantino, Renato
Được phát hành 1989
Sách
8
Được phát hành 1989
Sách
9
Bằng Constantino, Renato
Được phát hành 1987
Sách
10
Bằng Constantino, Renato
Được phát hành 1987
Sách