1
Bằng Rubin, Ligaya Tiamson
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Rubin, Ligaya Tiamson
Được phát hành 2003
Sách
3
Bằng Rubin, Ligaya Tiamson
Được phát hành 2002
Sách
4
Bằng Rubin, Ligaya Tiamson
Xuất bản năm Persona.
Sách
5
8
Sách
9
Sách
10