1
Bằng Smith, Gaddis
Được phát hành 1972
Sách
2
Bằng Gerson, Louis L.
Được phát hành 1967
Sách
3
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1963
Sách
4
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1962
Sách
5
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1962
Sách
6
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1960
Sách
7
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1959
Sách
8
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1958
Sách
9
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1956
Sách
10
Bằng Bemis, Samuel Flagg 1891-
Được phát hành 1950
Sách