1
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1987
Sách
2
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1965
Sách
3
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1964
Sách
4
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1962
Sách
5
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1962
Sách
6
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1959
Sách
8
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1938
Sách
9
Được phát hành 1938
Sách
10
Bằng Franklin, Benjamin 1706-1790.
Được phát hành 1928
Sách