1
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924
Được phát hành 1970
Sách
2
Bằng Adams, Henry 1838-1918.
Được phát hành 1946
Sách
3
4
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924.
Được phát hành 1922
Sách
5
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924
Được phát hành 1913
Sách
6
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924.
Được phát hành 1909
Sách
7
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924
Được phát hành 1909
Sách
8
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924.
Được phát hành 1883
Sách
9
Bằng Lodge, Henry Cabot 1850-1924
Được phát hành 1881
Sách