1
Bằng Kimbro, Dennis P.
Được phát hành 1997
Sách
2
Bằng Neustadt, Richard N.
Được phát hành 1986
Sách
3
Được phát hành 1977
Sách
4
Bằng Blum, Robert 1911-1965
Được phát hành 1966
Sách
5
Bằng Gourlay, Jack G.
Được phát hành 1965
Sách
6
Bằng Alexander, Richard D.
Được phát hành 1964
Sách
7
Bằng White, Charles Langdon 1897-
Được phát hành 1954
Sách
8
Bằng Allen, Frederick Lewis 1890-1954.
Được phát hành 1952
Sách
9
Được phát hành 1951
Sách
10
Bằng Bailey, Andrew Thomas 1902-
Được phát hành 1943
Sách