1
Bằng Krinsky, Carol Herselle
Được phát hành 1996
Sách
2
Bằng Brawne, Michael
Được phát hành 1994
Sách
3
4
5
Bằng Kubler, George 1912-
Được phát hành 1975
Sách
6
Bằng Hardoy, Jorge Enrique
Được phát hành 1968
Sách
7