1
2
Được phát hành 1990
Sách
3
Bằng Densmore, Frances 1867-1957.
Được phát hành 1972
Sách
4
Bằng McAllester, David Park
Được phát hành 1954
Sách
5
Bằng Densmore, Frances 1867-1957.
Được phát hành 1932
Sách
6
Sách
7
Sách