1
Bằng Gottschalk, Peter 1963-
Được phát hành 2008
Sách
2
Bằng Mearsheimer, John J.
Được phát hành 2008
Sách
3
Bằng Jacoby, Susan 1945-
Được phát hành 2008
Sách
4
Bằng Marr, Timothy 1960-
Được phát hành 2006
Sách
5
Bằng Abdo, Geneive
Được phát hành 2006
Sách
6
Bằng Mamdani, Mahmood 1946-
Được phát hành 2005
Sách
7
Bằng Haass, Richard N.
Được phát hành 2005
Sách
8
Bằng Moaveni, Azadeh 1976-
Được phát hành 2005
Sách
9
10
Bằng Hanahoe, Tom
Được phát hành 2003
Sách