1
Bằng Perret, Geoffrey.
Được phát hành 1996
Sách
2
Bằng Pond, Elizabeth
Được phát hành 1993
Sách
3
Bằng Gleeck, Lewis E.
Được phát hành 1988
Sách
4
Bằng Kissinger, Henry Alfred
Được phát hành 1979
Sách
5
Bằng Manchester, William Raymond 1922-
Được phát hành 1978
Sách
6
Bằng Aron, Raymond 1905-
Được phát hành 1974
Sách
7
Bằng Schirmer, Daniel Boone
Được phát hành 1972
Sách
8
Bằng Kissinger, Henry Alfred
Được phát hành 1969
Sách
9
Bằng Krock, Arthur 1886-
Được phát hành 1968
Sách
10
Bằng Brower, Brock 1931-
Được phát hành 1968
Sách