1
Bằng MacArthur, Douglas 1880-1964.
Được phát hành 1945
Sách