1
Được phát hành 1990
Sách
2
Bằng Menchen, Georg
Được phát hành 1979
Sách
3
4
Bằng Voss, Ernst Karl Johann Heinrich 1860-
Được phát hành 1929
Sách