1
Bằng Kimura, Ki 1894-
Được phát hành 1957
Sách
2