1
Bằng James, Edwin 1797-1861
Được phát hành 1966
Sách
2
Bằng Scott, James Leander
Được phát hành 1966
Sách
3
Bằng Colt, Miriam Davis b. 1817-
Được phát hành 1966
Sách
4
Bằng Cramer, Zadok 1773-1813
Được phát hành 1966
Sách
5
Bằng Birkbeck, Morris 1764-1825
Được phát hành 1966
Sách
6
Bằng Nuttall, Thomas 1786-1859
Được phát hành 1966
Sách
7
Bằng Buffum, Edward Gould 1820-1867
Được phát hành 1966
Sách
8
Bằng Hariot, Thomas 1560-1621
Được phát hành 1966
Sách
9
Bằng Bland, Edward d. 1653
Được phát hành 1966
Sách
10
Bằng Lederer, John
Được phát hành 1966
Sách