1
Bằng Tugwell, Rexford Guy 1891-
Được phát hành 1977
Sách
2
Bằng Waller, Robert A. 1931-
Được phát hành 1977
Sách
3
Bằng Martin, John Bartlow 1915-
Được phát hành 1977
Sách
4
Bằng Hamby, Alonzo L. 1940-
Được phát hành 1973
Sách
5
6
Bằng Branyan, Robert L.
Được phát hành 1971
Sách
7
8
Bằng Jones, Howard Palfredy
Được phát hành 1971
Sách
9
Bằng Beal, John Robinson 1906-
Được phát hành 1970
Sách
10
Được phát hành 1970
Sách