1
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1966
Sách
2
3
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1924
Sách
4
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1911
Sách
5
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1902
Sách
6
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1900
Sách
7
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1900
Sách
8
Bằng Prescott, William Hickling 1796-1859
Được phát hành 1898
Sách
9