1
Bằng Herculano Neves
Được phát hành 1962
Sách
2
Bằng Falcao, Edgard de Cerqueira 1904-
Được phát hành 1955
Sách