1
Được phát hành 1963
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Jungle, Robert 1913-
Được phát hành 1956
Sách