1
2
Bằng Dillehay, Tom D.
Được phát hành 2007
Sách
3
4
5
Bằng Moore, John Preston
Được phát hành 1976
Sách
6
Bằng Liss, Peggy K
Được phát hành 1975
Sách
7
Bằng Cameron, Roderick William 1913-
Được phát hành 1968
Sách
8
Bằng Korth, Eugene H.
Được phát hành 1968
Sách
9
10
Bằng Gibson, Charles 1920-
Được phát hành 1967
Sách