1
2
Được phát hành 1996
Sách
3
Bằng Gallenkamp, Charles
Được phát hành 1987
Sách
4
Được phát hành 1985
Sách
5
Bằng Menchu, Rigoberta
Được phát hành 1984
Sách
6
7
Được phát hành 1981
Sách
8
Được phát hành 1976
Sách
9
Bằng Helms, Mary W
Được phát hành 1975
Sách
10
Bằng Garcia Pelaez, Francisco de Paula, Abp. 1785-1867
Được phát hành 1968
Sách