1
Bằng Wu, Huoying 1960-
Được phát hành 1992
Bản thảo Sách