1
Được phát hành 2000
Sách
2
Được phát hành 1994
Sách
3
Được phát hành 1993
Sách
4
Bằng Burns, James MacGregor
Được phát hành 1990
Sách
5
Bằng Burns, James MacGregor
Được phát hành 1987
Sách
6
Bằng Burns, James MacGregor
Được phát hành 1987
Sách
7
Bằng Burns, James MacGregor
Được phát hành 1987
Sách
8
Bằng Burns, James MacGregor.
Được phát hành 1985
Sách
9
Bằng Burns, James MacGregor
Được phát hành 1984
Sách
10
Bằng Burns, James MacGregor, Cronin, Thomas E., Peltason J.
Được phát hành 1978
Sách