1
Bằng Dahl, Robert Alan 1915-
Được phát hành 1989
Sách
2
Bằng Dahl, Robert Alan 1915-
Được phát hành 1986
Sách
3
Bằng Dahl, Robert Alan 1915-
Được phát hành 1976
Sách
4
Bằng Dahl, Robert Alan 1915-
Được phát hành 1956
Sách