1
Bằng Dahl, Robert Alan 1915-
Được phát hành 1971
Sách