1
2
Bằng Friedrich, Carl Joachim 1901-
Được phát hành 1969
Sách
3
4
Bằng Friedrich, Carl Joachim 1901-
Được phát hành 1968
Sách
5
Bằng Friedrich, Carl Joachim 1901-
Được phát hành 1967
Sách
6
7
Được phát hành 1963
Sách
8
Bằng Friedrich, Carl Joachim 1901-
Được phát hành 1963
Sách
9
Được phát hành 1962
Sách
10
Bằng Friedrich, Carl Joachim 1901-
Được phát hành 1960
Sách