1
Bằng Blanton, Shannon Lindsey, Kegley, Charles W.
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Kegley, Charles W., Blanton, Shannon Lindsey
Được phát hành 2015
Sách
3
4
Bằng Kegley, Charles W.
Được phát hành 2010
Sách
5
Bằng Kegley, Charles W.
Được phát hành 2009
Sách
6
Bằng Kegley, Charles W.
Được phát hành 2007
Sách
7
Bằng Kegley, Charles W.
Được phát hành 2001
Sách
8
Được phát hành 2001
Sách
9
Được phát hành 1997
Sách
10
Được phát hành 1995
Sách