1
Được phát hành 1996
Sách
2
Được phát hành 1992
Sách
3
Bằng Macridis, Roy C.
Được phát hành 1991
Sách
4
Được phát hành 1990
Sách
5
Được phát hành 1989
Sách
6
Bằng Macridis, Roy C.
Được phát hành 1989
Sách
7
Bằng Macridis, Roy C.
Được phát hành 1987
Sách
8
Bằng Macridis, Roy C.
Được phát hành 1986
Sách
9
Được phát hành 1985
Sách
10
Bằng Macridis, Roy C.
Được phát hành 1978
Sách