1
Bằng Trinidad, Gabriel V.
Được phát hành 1971
Sách
3
Được phát hành 1945
Sách
4
Được phát hành 1928
Sách
6
7
10