1
Bằng Rosenau, James N.
Được phát hành 1995
Sách
2
Bằng Rosenau, James N.
Được phát hành 1992
Sách
3
Được phát hành 1992
Sách
4
Bằng Rosenau, James N.
Được phát hành 1990
Sách
5
Được phát hành 1987
Sách
6
Bằng Rosenau, James N.
Được phát hành 1980
Sách
7
Được phát hành 1974
Sách
8
9
Được phát hành 1972
Sách
10
Bằng Rosenau, James N.
Được phát hành 1971
Sách