1
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Shafritz, Jay M., Russell, Edward W., Borick, Christopher P.
Được phát hành 2017
Sách
3
Bằng Shafritz, Jay M.
Được phát hành 2013
Sách
4
Được phát hành 2012
Sách
5
Bằng Shafritz, Jay M.
Được phát hành 2011
Sách
6
Bằng Shafritz, Jay M.
Được phát hành 2011
Sách
7
Bằng Shafritz, Jay M.
Được phát hành 2009
Sách
8
Được phát hành 2008
Sách
9
Được phát hành 2007
Table of contents only
Sách
10
Bằng Shafritz, Jay M.
Được phát hành 2005
Sách