1
2
Bằng Harris, D. J. (David John)
Được phát hành 2004
Sách
3
Được phát hành 2003
Sách
4
Được phát hành 2001
Sách
5
Bằng Annan, Kofi
Được phát hành 1997
Sách
6
Được phát hành 1993
Sách
7
8
Bằng Harris, D. J. (David John)
Được phát hành 1991
Sách
9
Được phát hành 1990
Sách
10
Được phát hành 1988
Sách