1
Bằng Fenton, Natalie
Được phát hành 2016
Sách
2
Bằng Temporal, Paul
Được phát hành 2015
Sách
3
Được phát hành 2015
Sách
4
Được phát hành 2015
Sách
5
Được phát hành 2010
Sách
6
Bằng Kymlicka, Will.
Được phát hành 2009
Sách
7
Bằng Schnapp, Jeffrey T. 1954-
Được phát hành 2005
Sách
8
Bằng Landsberger, Stefan
Được phát hành 1998
Sách
9
Được phát hành 1991
Sách
10
Bằng Marcos, Ferdinand Edralin 1917-
Được phát hành 1978
Sách