1
Bằng Éloy, Jean Claude.
Được phát hành 1979
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Takahashi, Yuji 1938-
Được phát hành 1977
Âm thanh Chương của sách
3
Bằng Takahashi, Yuji, 1938-
Được phát hành 1976
Âm thanh Chương của sách
4
Được phát hành 1975
Âm thanh Chương của sách
5
Bằng Kondō, Jō, 1947-
Được phát hành 1974
Âm thanh Chương của sách
6
Được phát hành 1959
Âm thanh Chương của sách
7
Âm thanh Chương của sách
8
Âm thanh Chương của sách
9
Âm thanh Chương của sách
10
Âm thanh Chương của sách