1
Được phát hành 1986
Sách
2
Bằng Marcos, Ferdinand Edralin 1917-
Được phát hành 1976
Sách
3
Bằng Marcos, Ferdinand Edralin Pres. Philippines 1917-
Được phát hành 1976
Sách
4
Được phát hành 1973
Sách
5
Bằng Pacifico, Nicolas V.
Được phát hành 1962
Sách
6
Bằng Pacifico, Nicolas V.
Được phát hành 1962
Sách
7
Bằng Villamor, Cayetano M., 1894-
Được phát hành 1953
Sách
8
Được phát hành 1949
Sách
9
Bằng Villamor, Cayetano M. 1894-
Được phát hành 1948
Sách